عبور از مسیر دشوار زندگی، نیازمند راهنماست.

امام، راهبر دانای جامعه